V tomto sdělení o ochraně osobních údajů naleznete informace o zpracování Vašich osobních údajů portálem www.re-finance.cz, identifikační číslo: 67227864 (dále jen „Společnost“)

 • Odpovědnost za ochranu osobních údajů
  • 1.1 Společnost zpracovává Vaše osobní údaje především v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (Nařízení (EU) 2016/679) (dále jen „Nařízení“) a s právním předpisem doplňujícím některá ustanovení Nařízení, který po 25. 5. 2018 zruší a nahradí zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů (zákon o zpracování osobních údajů). Pokud Společnost zpracovává Vaše rodné číslo nebo vyžaduje-li Váš souhlas se zpracováním rodného čísla, děje se tak v souladu se zákonem č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů. Ke zpracování Vašich osobních údajů dochází na základě Vašeho souhlasu, ledaže jde o zpracování, ke kterému právní předpisy Váš souhlas nevyžadují a umožňují zpracování na základě jiného právního důvodu.

 

 • Účely zpracování osobních údajů
  • 2.1 Společnost zpracovává Vaše osobní údaje na základě Vámi uděleného souhlasu za následujícími účely:
   • zasílání obchodních sdělení Společností, včetně nabídky doplňkových služeb souvisejících s Vaší smlouvou (úvěr, finanční a další služby atd.)
  • 2.2 Společnost zpracovává Vaše osobní údaje na základě jiného právního titulu, než je souhlas:
   • jednání za účelem uzavření smlouvy nebo v souvislosti s uzavřením smlouvy;
   • jednání a vyřízení Vaší žádosti o zprostředkování poskytnutí úvěru, finančních a dalších služeb;
   • posouzení, zda s Vámi vstoupit do jednání o smluvním vztahu, zejména za účelem získání informací o Vaší bonitě, platební morálce a důvěryhodnosti, nutných pro posouzení Vaší žádosti;
   • plnění práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu založeného smlouvou;
   • jednání o uzavření smluv o doplňkových službách a plnění práv a povinností při poskytování doplňkových služeb;
   • uplatňování a správy nároků plynoucích ze smlouvy, případně pro účely dokazování a obrany v případě potenciálního sporu;
   • plnění povinností, které Společnost stanoví obecně závazné právní předpisy (např. předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu).
  • 2.3 Berete na vědomí, že pro účely plnění právních povinností vyplývajících ze zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen „Zákon“), ve znění pozdějších předpisů, je Správce povinen zaznamenat a ověřit z průkazu Vaší totožnosti identifikační údaje včetně Vašeho rodného čísla, a dále druh a číslo průkazu totožnosti, stát, popřípadě orgán, který jej vydal, a dobu jeho platnosti. Ve smyslu ustanovení § 8 Zákona jste srozuměn(a) s provedením identifikace Vaší osoby zaznamenáním identifikačních údajů z průkazu totožnosti, ověřením shody podoby s vyobrazením v průkazu totožnosti.

 

 • Kategorie osobních údajů
  • 3.1 Osobní údaje zpracovávané Společností dle předchozího odstavce zahrnují veškeré údaje poskytnuté prostřednictvím formulářů, dotazníků či v rámci vzájemné komunikace. Zejména se jedná o jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mail, adresa trvalého bydliště a další.
  • 3.2 V rámci komunikace se Společností provádí Společnost Vaši jednoznačnou identifikaci především prostřednictvím jedinečných identifikátorů, jako jsou číslo smlouvy, číslo klienta, IČO nebo rodné číslo, v případě, že si tak přejete a udělíte Správci souhlas se zpracováním tohoto rodného čísla pro konkrétní případ.

 

 • Doba uchovávání údajů
  • 4.1 Osobní údaje, které Společnosti poskytnete, budou uchovávány po dobu 1 roku, pokud nedojde uzavření smlouvy. V případě, že mezi Vámi a Správcem dojde k uzavření smlouvy, budou Vaše osobní údaje zpracovávány po dobu nezbytnou k naplnění účelu zpracování (tj. pro účely zprostředkování poskytování úvěrů, finančních a dalších služeb přímo nebo nepřímo souvisejících s předmětem podnikání Společnosti). V případě zpracování na základě Vámi uděleného souhlasu budou Vaše osobní údaje zpracovávány po dobu trvání souhlasu či do písemného odvolání souhlasu e-mailem na e‑mailovou adresu Společnosti info@re-finance.cz popř. písemně doporučeným dopisem, zaslaným na adresu sídla Společnosti, jemuž je odvolání souhlasu určeno), a dále po dobu deseti let po ukončení smluvního vztahu se Společností, avšak výhradně za účelem ochrany oprávněného zájmu Společnosti, kterým je obrana v případě potenciálního sporu.
  • 4.2 Osobní údaje, které Společnost zpracovává za účelem plnění povinností ze smlouvy, budou uchovány a zpracovány po dobu trvání smlouvy a 10 let poté. Osobní údaje, které Společnost zpracovává za účelem plnění svých povinností vyplývajících z právních předpisů, budou uchovávány po dobu stanovenou v těchto právních předpisech.
  • 4.3 Pro účely plnění právních povinností vyplývajících ze zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, je Správce jako povinná osoba povinen uchovávat Vaše osobní údaje (zejména fotokopii dokladů totožnosti a Vaše rodné číslo) po dobu 10 let od uskutečnění obchodu či ukončení obchodního vztahu s klientem.

 

 • Vaše práva
  • 5.1 Jako subjekt údajů máte níže uvedená práva, která pro Vás z právních předpisů vyplývají, a která můžete kdykoliv uplatnit. Jedná se o:
   • Právo na přístup k osobním údajům: máte právo získat informace o tom, jestli jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte také právo k Vašim osobním údajům získat přístup. V případě opakované žádosti bude Společnost oprávněna za kopii poskytnutých osobních údajů účtovat přiměřený poplatek. O takovém postupu Vás budeme informovat (uvedené platí obdobně pro uplatňování níže uvedených práv).
   • Právo na opravu nepřesných a nepravdivých osobních údajů: máte právo požadovat jejich opravu Vašich nepřesných či nepravdivých osobních údajů.
   • Právo na výmaz: v případě, že požádáte o výmaz, Společnost vymaže Vaše osobní údaje pokud již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, zpracování je protiprávní, vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo to ukládá zákonná povinnost.
   • Právo na omezení zpracování osobních údajů: v případě, že nemáte zájem na výmazu, ale pouze na dočasném omezení zpracování Vašich osobních údajů, můžete po Společnosti požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů.
   • Právo na přenositelnost údajů: v případě, že chcete, aby Společnost Vaše osobní údaje předal třetímu subjektu, můžete využít svého práva na přenositelnost údajů.
   • Právo vznést námitku: máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány pro účely ochrany oprávněných zájmů Společnosti. V případě, že Společnost neprokáže, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, zpracování na základě Vaší námitky ukončí bez zbytečného odkladu.
  • 5.2 Zároveň máte možnost obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), u kterého můžete uplatnit případnou stížnost.

 

 • Pověřenec pro ochranu osobních údajů
  • Veškeré dotazy týkající ochrany osobních údajů směřujte prosím na našeho Pověřence pro ochranu osobních údajů:
   • e-mailová adresa: info@re-finance.cz
   • telefonní číslo: +420 777 303 111
   • poštovní adresa: zasílejte k rukám Pověřence pro ochranu osobních údajů na adresu Kynická 892, Praha 9, 190 16